Časté problémy v oblasti lidských práv v ČR z pohledu občanských poraden

 1. Občanské poradny v ČR

AOP je nezisková organizace, která byla založena v roce 1997 jako Sdružení sítě občanských poraden. Později byla přejmenována právě na Asociaci občanských poraden. Zpočátku měla čtyři zakládající členy. Základy AOP kromě společné metodiky a tedy jednotné práce s klientem v občanské poradně tvoří čtyři principy: princip nezávislosti, princip bezplatnosti, princip nestrannosti, princip diskrétnosti. AOP má pak roli zastřešující organizace pro jednotlivé členské občanské poradny. K 31.1. 2023 působí na území třinácti krajů ČR 33 členských občanských poraden (na území větších měst CR je často dostupných více poradenských míst). AOP je spoluzakládajícím členem mezinárodní sítě občanských poraden s názvem Citizens Advice International. Asociace občanských poraden je zákládajícím členem Asociace sociálního poradenství (ASP). ASP sdružuje sítě odborného sociálního poradenství a další organizace zastřešující sociální služby.

Členské občanské poradny radí v 18 oblastech práva nebo sociální problematiky. Mezi nejčastěji řešené dotazy patří ty z problematiky zadlužování (exekuce, oddlužení, vedení osobního a rodinného rozpočtu), Občanský soudní řád a jeho alternativy, bydlení, rodina, problematika sociálních dávek, občanskoprávní vztahy, pracovně-právní problematika, sociální pojištění. K dalším oblastem poradenství patří: sociální dávky poskytované mimo rámec sociálního pojištění, ochrana spotřebitele či problematika životního prostředí.

U některých kategorií dotazů (dluhy, sociální dávky, bydlení) se ukazuje, že občanské poradny pomáhají prostřednictvím svých odpovědí a  intervencí nejen jednotlivcům, ale také celým rodinám (např. před rozpadem rodiny, před pádem rodiny do nezvladatelných dluhů) nebo šířeji společnosti tak, že šetří finanční prostředky veřejných rozpočtů a to prostřednictvím toho, že radí v oblastech, jak nepřijít o bydlení nebo práci, jak může člověk využít své přirozené sociální sítě a sociální služby či co udělat, aby se určitý člověk nemusel soudit (a zvládl svou těžkou situaci mimosoudně.

 

Tabulka 1: Statistika dotazů občanských poraden AOP za rok 2021

Počet dotazů za rok 2021

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Celkem

Sociální dávky poskytované mimo rámec sociálního pojištění

851

753

770

763

3137

Sociální služby

873

873

776

808

3330

Sociální pojištění

581

541

525

390

2037

Pracovně-právní vztahy a zaměstnanost

1259

1316

1116

982

4673

Bydlení

1338

1306

1426

1198

5268

Rodina a mezilidské vztahy

2152

2066

2020

1936

8174

Občanskoprávní vztahy

1917

2014

1799

1499

7229

Daně a poplatky

117

118

63

75

373

Zdravotní pojištění a zdravotnictví

232

192

133

152

709

Školství a vzdělávání

18

28

26

5

77

Problematika zadlužování občanů

2101

1819

1873

2315

8108

Ochrana spotřebitele

568

620

727

964

2879

Právní systém ČR

41

38

40

23

142

Právní systém EU

12

7

8

12

39

Občanské soudní řízení a jeho alternativy

4770

4778

4391

5237

19176

Veřejná správa

541

618

510

477

2146

Trestní právo

443

521

411

280

1655

Ochrana základních práv a svobod

48

37

57

38

180

Celkem

17862

17645

16671

17154

69332

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě podkladů z programu eQuip

 

Tabulka 2: Statistika dotazů občanských poraden AOP za rok 2022

Počet dotazů za rok 2022

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Celkem

Bydlení

1482

1555

1413

1301

5751

Dluhová problematika

7572

6892

5811

5696

25971

Občanskoprávní vztahy

1732

1602

1517

1256

6107

Odkazování na jinou specializovanou pomoc

151

151

125

123

550

Odkazování na právní pomoc

132

111

112

107

462

Ochrana spotřebitele

1003

720

778

698

3199

Ochrana základních lidských práv

14

12

19

8

53

Ostatní

453

482

358

341

1634

Pracovněprávní vztahy a zaměstnanost

1298

1249

962

988

4497

Rodinné právo

2783

2715

2438

2203

10139

Sociální dávky

968

984

961

946

3859

Sociální služby

544

503

362

371

1780

Sociální zabezpečení

486

526

430

441

1883

Soudní řízení a jeho alternativy

430

450

371

401

1652

Souvislost s pandemií Covid

35

4

3

1

43

Školství

30

46

43

19

138

Trestní právo

419

359

326

338

1442

Veřejná správa

463

408

383

323

1577

Zahraniční prvek ve vztazích (EU i mimo EU)

28

31

28

36

123

Zdravotní pojištění, práva a povinnosti pacientů

177

135

154

122

588

Celkový součet

20200

18935

16594

15719

71448

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě podkladů z programu eQuip

 

1.1 Problematika lidských práv řešená v občanských poradnách AOP

Občanské poradny AOP řeší mimo další oblasti také problematické situace jedinců v oblasti lidských práv. Témata se týkají nejrůznějších těžkostí spojených s porušováním lidských práv: od práv pracovních, přes sféru bydlení, až po oblast distribuce sociálních dávek a přístup k nim.

Poradny se tak např. setkaly se stížností skupiny romských občanů, kteří sháněli nájemní bydlení. Uváděli, že když se potenciálnímu pronajímateli představili (a zaznělo jejich romské příjmení), pronajímatel uváděl, že je byt obsazený. Když se však na realitní kancelář obrátila občanská poradna ve jménu organizace, bylo jí sděleno, že byt je k dispozici a posléze se dověděli, že pronajímatelé si nepřejí pronajímat byt Romům. Toto je jen jeden z mnoha stejných případů. Při shánění bydlení je romsky znějící příjmení častá překážka.

Další situace se udála na semináři na téma zdravotní péče, kde jedna občanská poradna sdílela zkušenost, že jejich klientka uváděla příklad, jak byl její syn odmítnut zubařem s tím, že má plnou kapacitu a nepřijímá nové pacienty. Když poté do ordinace volala její dcera, která je provdaná a má „české jméno“, zubař jí normálně zaregistroval.

V některých oblastech jsou určité skupiny klientů diskriminovány v přístupu k bydlení, v přístupu k zaměstnání či k sociálním dávkám. Těmito skupinami klientů jsou dle našich zkušeností rodiče (zejména matky s dětmi), klienti s exekucemi a v insolvenci a klienti romského původu.

 

1.1.1 Přístup k bydlení

Poměrně často se na nás klienti obrací s informacemi o dostupnosti bydlení. Bohužel vnímáme nedostatek ekonomicky dostupného bydlení pro rodiny s dětmi, pro samoživitele, pro osamělé seniory a pro lidi duševně nemocné apod. Je zájem o startovací byty.

U zájemců o běžné obecní byty je vyžadována bezdlužnost. Městské části, které s byty disponují mají různé podmínky a přístup. S nájemci je uzavírán nájem pouze na dobu určitou, při sjednávání nájmu jsou budoucí nájemci nuceni uzavřít na svůj náklad notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti. Jakmile nájemník zahájí insolvenci, pak se tato informace objeví v registru bytového odboru.

 

1.1.2 Přístup k zaměstnání

Při přijímacím pohovoru se zaměstnavatelé ptají, jak uchazečka skloubí výkon práce s péčí o rodinu. Pokud žena vracející se z rodičovské dovolené zpět do zaměstnání žádá zaměstnavatele o úpravu pracovní doby či o snížení úvazku, není jí obvykle vyhověno, ačkoliv to pro zaměstnavatel nemá objektivní provozní důvody a situace na pracovišti to umožňuje. Zaměstnankyně pak sama ukončuje pracovní poměr nebo ji zaměstnavatel nutí k podpisu rozvázání pracovního poměru dohodou. Pokud se žena vrací po rodičovské dovolené zpět do zaměstnání je s ní ukončován pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti, ačkoliv zaměstnavatel nevydal žádné rozhodnutí, kterým by o nutnosti potřeby snížit stav zaměstnanců předem informoval ani neprovedl organizační změnu. Častou situací bývá, že práci vykonává jiný zaměstnanec, který při návratu zaměstnankyně po rodičovské dovolené na této práci zůstává a navracející se zaměstnankyně je zaměstnavatelem nucena k přeložení na jiné pracoviště nebo k rozvázání pracovního poměru.

Také jsme se setkali se situací, kdy zaměstnavatel přislíbil prodloužit zaměstnankyni pracovní poměr, ovšem jakmile mu oznámila těhotenství, odmítl pracovní poměr prodloužit.

Různý přístup k přijímání do pracovního poměru reflektujeme u dlužníků v exekuci, a to z toho důvodu, že administrativní úkony související s prováděním srážek ze mzdy dlužníka zaměstnavatele odrazují od přijímání dlužníků do pracovního poměru.

Zaměstnavatelé také mnohdy požadují, aby měl klient zřízen bankovní účet, na který mu bude zasílána mzda. Zaměstnavatelé na zřízení účtu trvají, ačkoliv zákoník práce uvádí, že si zaměstnanec může zvolit způsob výplaty své odměny za práci. Mnoho našich klientů má exekučně zablokovaný účet a zaslání mzdy na účet by významně ohrozilo uspokojování jejich základních lidských potřeb. Ačkoliv si klienti mohou zřídit tzv. chráněný účet, administrativní proces s jeho založením a nezbytná spolupráce se zaměstnavatelem a exekutorem natolik klienty odrazuje, že tento účet má jen malé procento klientů. Mnohem častěji klienti volí cestu, že zaměstnavateli nahlásí číslo účtu někoho z rodiny nebo známého.

Klienti negativně hodnotí přístup pracovníků ÚP, kteří svým chováním a jednáním odrazují klienta od podání žádosti o dávku s vyjádřením, že na nic nemají nárok nebo nejsou ochotni poradit klientovi, jak správně vyplnit formulář žádosti. Jedna klientka popsala nevhodné vyjádření sociální pracovnice úřadu práce, která jí na oznámení, že je těhotná, sdělila, že by bylo nejvhodnější jít na potrat. Přístup některých pracovníků úřadu práce vede klienty k tomu, že buď podání žádosti o dávku vzdají, což je velmi častý jev. Ti vytrvalejší podávají žádosti na podatelně, přičemž samotné vyplnění žádosti řešili s jinou sociální službou.

Dále se setkáváme především se situacemi, kdy lidé nejsou schopni svá práva uplatňovat a k jejich porušování dochází z důvodu neznalosti a nedostatku podpory pro tyto osoby. Jednotlivé incidenty jsou často bagatelizovány jak ze strany poškozených, tak ze strany veřejné správy nebo OČTŘ a nedochází k jejich identifikaci jako porušování a tedy nemožnosti uplatňovat lidská práv.

V poslední době se setkáváme s porušováním práv obětí na ochranu, pomoc, informace a další práva obětí. Oběti jsou často neinformované a v trestním procesu zcela ztracené.

 

Kontakt na autora

Hynek Kalvoda, Mgr.
Asociace občanských poraden, z.s., Sabinova, 130 00 Praha 3
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Video

KONFERENCE ASVSP 

  • Poslední články

  • Nejčtenější články

Odběr novinek